ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเบญจมาส ศรเพ็ชร
ครู

นางปิยะเนตร แก้วชู
ครู